Definities

In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: De ondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die de navolgend genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.

Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten.
Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden.
Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de
uitvoering van deze werkzaamheden.

Materialen: Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; Zand, grond, teelaarde en compost.

Dode materialen: Alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.

Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met ondernemer.

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen Groenstudio Schone en consument worden gesloten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Groenstudio Schone partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door  Groenstudio Schone uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Groenstudio Schone eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van de ondernemer.

De verplichtingen Groenstudio Schone gaan nooit verder dan door Groenstudio Schone schriftelijk is bevestigd.

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de ondernemer aan de consument vooraf de offertekosten en ontwerpkosten bekend.
 2. De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 5. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een indicatie van het moment van oplevering.
 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
  1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht, inclusief BTW.
  2. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief BTW (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.

Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

 1. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
 2. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
 3. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 4. Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan de ondernemer wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de ondernemer retour worden gezonden. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
 5. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de consument, de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

Artikel 3 De overeenkomst

Alle schriftelijke aanbiedingen van Groenstudio Schone zijn vrijblijvend en geldig gedurende 1 maand na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Groenstudio Schone gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Groenstudio Schone mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Groenstudio Schone de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk of per mail ondertekend hebben “de opdrachtbevestiging”

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
 2. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
 3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
 5. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele werkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.
 6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog ontrokken werken en constructies, nochvoor de mogelijke gevolgen van die schade.

Artikel 4 Medewerking door consument

Consument zal Groenstudio Schone steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

Consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Groenstudio Schone verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Groenstudio Schone bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

Groenstudio Schone neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 

Groenstudio Schone zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Groenstudio Schone bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Groenstudio Schone het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 1. De ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de ondernemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.
 3. In die gevallen van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht zal de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
 4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 6 Duur en beëindiging van de overeenkomst

De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan hij met inachtneming van een redelijke termijn opzeggen.

Artikel 7 Onderhoudswerkzaamheden

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen-gekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd – bijvoorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de opzegging schriftelijk zal bevestigen.

Artikel 8 De prijs en de prijswijzigingen

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief BTW. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de consument. De ondernemer is gerechtigd andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de consument door te berekenen. Indien de ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.

Artikel 9 De aflevering & de levertijd

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd.

Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 10 Opschorting

 1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
 4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 11 Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden

De ondernemer zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 8 lid 2 en 3 en artikel 12, bij de consument in rekening gebracht.

Artikel 12 Wijzigingen en meerwerk

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Groenstudio Schone in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Groenstudio Schone.

Consument aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 12 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

Indien naar het oordeel van Groenstudio Schone een wijziging in de uitvoering van de    overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Groenstudio Schone bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 13 Afspraken door personeel

Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 14 De betaling

 1. Alle werkzaamheden welke door de ondernemer geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Facturen dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte. Personeelsleden van de ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.
 6. Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Artikel 15 Niet-tijdige betaling

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat de ondernemer na het verstrijken van die termijn een laatste betalings-herinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
 4. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet tijdige betaling, komen ten laste van de consument.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehouden en -overdracht

 1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd.

Artikel 17 Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging

 1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de consument aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
 2. De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Groenstudio Schone beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De totale aansprakelijk van Groenstudio Schone wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De aansprakelijkheid van Groenstudio Schone wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien consument Groenstudio Schone onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Groenstudio Schone ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

Groenstudio Schone is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Groenstudio Schone , naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 

Buiten de in artikel 11 genoemde aansprakelijkheid rust op Groenstudio Schone geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Groenstudio Schone niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

 1. De ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
 2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de consument het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de consument dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de consument zo snel mogelijk na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de consument, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 3. Op de consument rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 4. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 5. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument.
 6. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

Artikel 19 Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
 2. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De consument verleent alsdan zijn medewerking.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
 4. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan er toe leiden dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 20 Slotbepaling

Groenstudio Schone is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde of bij offerte overhandigde versie van de algemene voorwaarden.

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Consument is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groenstudio Schone